Language Assistance

Please call our hotline (855) PAINT09 for free language assistance services in the following languages:

 • Amharic / አማርኛ
 • Arabic / العربية
 • Armenian / ՀԱՅԵՐԵՆ
 • Bengali / বাংলা
 • Cantonese / 廣東話(粵語)
 • Mandarin Chinese / 汉语普通话
 • Farsi / فارسی
 • French / Français
 • Haitian Creole / Kreyòl Ayisyen
 • Hindi / हिन्दी
 • Hmong / Hmoob
 • Italian / Italiano
 • Japanese / 日本語
 • Khmer / ខ្មែរ
 • Korean / 한국어
 • Lao / ພາສາລາວ
 • Polish / Polskie
 • Portuguese / Português
 • Punjabi / ਪੰਜਾਬੀ
 • Russian / русский язык
 • Somali / Soomaali
 • Spanish / Español
 • Tagalog
 • Thai / ภาษาไทย
 • Turkish / Türkçe
 • Ukranian / Українська
 • Vietnamese / Tiếng Việt
 • Yiddish / אידיש

When the operator answers, indicate the language you need and we will bring on an interpreter to assist you. There will be a brief delay while connecting to the interpreter, thank you for your patience. If you prefer to schedule a call in advance, please write to .

 

አማርኛ
እባክዎን በድንገተኛ የስልክ መስመር (855) PAINT09 ላይ በአማርኛ ነጻ የቋንቋ አገልግሎት ለማግኝት ይደዉሉ። ኦፕሬተር ሲመልስ፣ የሚፈልጉትን ቋንቋ ያመለክታሉ እናም እርስዎን ለማገዝ አስተርጓሚ እናመጣለን። ከአስተርጓሚው ጋር በሚገናኙበት ጊዜ አጭር መዘግየት ይኖራል፣ ለትዕግስትዎ እናመሰግናለን። ጥሪን ቀደም ብለው ለመያዝ ከፈለጉ እባክዎን ወደ ይጻፉ።

 

العربية
يرجى الاتصال بالخط الساخن (855) PAINT09 للحصول على خدمات المساعدة المجانية في اللغة باللغة العربية. عندما يرد عليك المُشغل، وضح اللغة التي تريد وسوف نُحضر لك مترجمًا فوريًا لمساعدتك. سيكون هناك تأخيرًا بسيطًا أثناء الاتصال بالمترجم الفوري، شكرًا لك على سعة صدرك. إذا كنت تفضل تحديد موعد مكالمة مسبقًا، فيُرجى أن تكتب إلينا على .

 

ՀԱՅԵՐԵՆ
ՀԱՅԵՐԵՆՈՎ անվճար լեզվական օգնություն ստանալու համար զանգահարեք մեր թեժ գծի հեռախոսահամարով՝ (855): Երբ օպերատորը պատասխանի, նշեք Ձեր ուզած լեզուն և մենք թարգմանիչ կտրամադրենք: Թարգմանչի հետ կապվելու համար հարկ կլինի մի փոքր սպասել, շնորհակալություն համբերատարություն ցուցաբերելու համար: Եթե նախընտրում եք նախօրոք զանգ պլանավորել, գրեք հասցեին:

 

বাংলা
বাংলা-তে নিঃশুল্ক ভাষাগত সহায়তা পেতে অনুগ্রহ করে আমাদের হটলাইন (855) PAINT09-এ ফোন করুন। অপারেটর উত্তর দিলে, আপনার যে ভাষাটির প্রয়োজন সেটি বেছে নিন, তাহলেই আপনার সহায়তার জন্য একজন দোভাষী এসে যাবেন। দোভাষীর সাথে সংযোগ করার ক্ষেত্রে সামান্য দেরি হতে পারে, ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করার জন্য ধন্যবাদ। আপনি যদি আগে থেকে কোনও কলের সময় নির্ধারণ করতে চান, তাহলে অনুগ্রহ করে –এ লিখে জানান।

 

廣東話(粵語)
請撥打我們的專線電話 (855) PAINT09,獲取用廣東話(粵語)提供的免費語言協助服務。當接線員接聽時,請說明您需要的語言,我們會讓一名口譯員上線,為您提供幫助。連接口譯員的過程中會有短暫延遲,感謝您耐心等待。如果您想提前安排通話,請致信

 

汉语普通话
请拨打我们的热线电话 (855) PAINT09,获取用汉语普通话提供的免费语言协助服务。当接线员接听时,请说明您需要的语言,我们会让一名口译员上线,为您提供帮助。连接口译员的过程中会有短暂延迟,感谢您耐心等待。如果您想提前安排通话,请致信

فارسی
لطفاً برای دریافت خدمات رایگان زبانی به فارسی، با خط ویژه تلفن ما به شماره (855) PAINT09 تماس بگیرید. وقتی که اپراتور پاسخ داد، زبان مورد نیاز خود را مشخص کنید تا شما را به مترجمی وصل کنیم که می‌تواند به شما کمک کند. اتصال به مترجم ممکن است با تأخیر جزیی انجام شود، از صبوری شما متشکریم. اگر ترجیح می‌دهید از قبل، زمانی برای تماس خود تعیین کنید، لطفاً به نشانی ایمیل بنویسید.

Français
Veuillez appeler notre ligne directe (855) PAINT09 pour obtenir des services gratuits d’assistance linguistique en français. Quand le standardiste répond, indiquez la langue dont vous avez besoin et nous ferons appel à un interprète pour vous aider. Il y aura un bref délai pendant que nous nous connecterons à l’interprète, merci de votre patience. Si vous préférez prendre rendez-vous à l’avance, veuillez envoyer un e-mail à .

 

Kreyòl Ayisyen
Tanpri rele liy asistans telefonik nou nan nimewo (855) PAINT09 pou resevwa sèvis asistans gratis nan lang Kreyòl Ayisyen. Lè operatè a reponn telefòn lan, di yo lang lan ou bezwen epi nou pral jwenn yon entèprèt pou ede ou. Pandan y ap eseye konekte ou avèk entèprèt la, ou pral tann pou yon ti moman. Mèsi alavans pou pasyans ou. Si ou pito pwograme yon koutfil alavans, tanpri voye nou yon imèl nan . 

हिन्दी
ऑपरेटर द्वारा उत्तर देने पर, वह भाषा इंगित करें आपको जिसकी ज़रूरत है और हम आपकी सहायता के लिए दुभाषिए की व्यवस्था करेंगे। दुभाषिए से कनेक्ट होने में थोड़ा समय लगेगा, आपके धैर्य के लिए धन्यवाद। यदि आप किसी कॉल को पहले से शेड्यूल करना पसंद करते हैं, तो कृपया पर लिखें।

Hmoob
Thov hu peb lub xov tooj maj rawm (855) PAINT09 uas yog muaj kev pab txhais lus pub dawb ua lus Hmoob. Thaum tus neeg teb xov tooj teb, qhia hom lus koj xav tham thiab peb mam coj tus neeg txhais lus los pab koj. Nws yuav qeeb me ntsis thaum txuas mus rau tus neeg txhais lus, ua tsaug rau qhov koj ua siab ntev. Yog koj nyiam teem caij hu xov tooj ua ntej, thov sau ntawv rau .

 

Italiano
Contatta la nostra linea diretta (855) PAINT09 per ricevere servizi gratuiti di assistenza linguistica in Italiano. Alla risposta dell’operatore, indica la lingua richiesta e sarai messo in contatto con un interprete che ti fornirà assistenza. Durante il collegamento con l’interprete si verificherà un breve ritardo, ti ringraziamo per la pazienza. Se preferisci pianificare in anticipo una chiamata, scrivi a .

 

日本語
日本語 での無料通訳サービスが必要な場合は、当社ホットライン(855) PAINT09 までお電話ください。オペレーターが出たら、必要な言語をお申し付けください。通訳をご用意します。通訳の回線と接続するのに数秒かかることがありますのでご了承ください。通訳の使用をあらかじめ予約したい場合は までメールでご連絡ください。

 

ខ្មែរ
សូមហៅទូរស័ព្ទបណ្តាញទាន់ហេតុការណ៍ (855) PAINT09 របស់យើងសម្រាប់សេវាកម្មជំនួយផ្នែកភាសាដោយឥតគិតថ្លៃជាភាសា ខ្មែរ ។ នៅពេលប្រតិបត្តិករឆ្លើយតបទូរស័ព្ទ សូមប្រាប់ភាសាដែលលោកអ្នកត្រូវការ ហើយយើងខ្ញុំនឹងស្នើសុំអ្នកបកប្រែភាសាផ្ទាល់មាត់ម្នាក់ជួយលោកអ្នក។ មានការពន្យាពេលខ្លីៗនៅខណៈពេលតភ្ជាប់ជាមួយអ្នកបកប្រែភាសាផ្ទាល់មាត់នេះ សូមអរគុណលោកអ្នកចំពោះការអត់ធ្មត់របស់អ្នក។ ប្រសិនបើលោកអ្នកមានបំណងចង់កំណត់ពេលវេលាហៅទូរស័ព្ទជាមុន សូមសរសេរទៅ

 

한국어
[한국어]로 무료 언어 지원 서비스를 받으시려면 당사의 핫라인 (855) PAINT09번으로 전화하십시오. 상담원이 전화를 받으면, 필요한 언어를 말씀하십시오. 그러면 통역사가 전화상에 나와 도움을 드릴 것입니다. 통역사와 연결하는 동안 약간 시간이 걸립니다. 기다려 주셔서 감사합니다. 사전에 통화 일정을 잡고자 하면, 로 메일을 보내 주십시오.

 

ພາສາລາວ
ກະລຸນາໂທຫາສາຍດ່ວນຂອງພວກເຮົາ (855) PAINT09 ສຳລັບບໍລິການຊ່ວຍພາສາບໍ່ເສຍຄ່າເປັນ ພາສາລາວ. ເມື່ອພະນັກງານຮັບສາຍ, ໃຫ້ບອກພາສາທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ແລະ ພວກເຮົາຈະເອົາຜູ້ແປພາສາມາຊ່ວຍທ່ານ. ຈະມີການຊັກຊ້າເລັກນ້ອຍໃນຂະນະທີ່ກຳລັງເຊື່ອມຕໍ່ກັບຜູ້ແປພາສາ, ຂໍຂອບໃຈທີ່ທ່ານອົດທົນລໍຖ້າ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການກຳນົດເວລາໂທລ່ວງໜ້າ, ກະລຸນາຂຽນໜັງສືຫາ .

 

Polskie
W celu uzyskania bezpłatnej pomocy tłumacza języka Polskie należy zadzwonić na naszą infolinię pod numerem (855) PAINT09. Kiedy operator odbierze połączenie, wskaż język, w którym chcesz rozmawiać, a my połączymy Cię z tłumaczem. Podczas łączenia może wystąpić krótkie opóźnienie. Dziękujemy za cierpliwość. Jeśli wolisz umówić się na rozmowę z wyprzedzeniem, skontaktuj się z nami pod adresem .

 

Português
Ligue para a nossa linha direta (855) PAINT09 para obter serviços gratuitos de assistência em português. Quando o operador atender, indique o idioma necessário e disponibilizaremos um intérprete para ajudar você. Haverá um breve momento de espera ao fazer a conexão com o intérprete; agradecemos a sua paciência. Se preferir agendar uma chamada com antecedência, escreva para .

 

ਪੰਜਾਬੀ
ਜਦੋਂ ਓਪਰੇਟਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਨੂੰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਬਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲਿਖੋ।

русский язык
Позвоните на нашу горячую линию (855) PAINT09, чтобы получить бесплатную помощь переводчика с русский язык. Когда оператор ответит, назовите нужный вам язык, и мы соединим вас с переводчиком, который будет рад вам помочь. Соединение с переводчиком может занять некоторое время — благодарим вас за терпение. Если вы хотите запланировать звонок заранее, напишите нам по адресу .

 

Soomaali
Fadlan soo wac khadkeena (855) PAINT09 si aad hesho caawimaada adeegyada luuqaad Soomaali oo bilaash ah. Marka hawlgalayaashu ka jawaabahaan wicitaankaaga, sheeg luuqada aad u baahan tahay waxaan kuu keeni doonaa turjumaan si uu kuu caawiyo. Waxaa jiri doonaa dib u dhac yar marka lagugu xiraayo turjumaanka, waad ku mahadsan tahay dulqaadkaaga. Haddii aad jeceshahay inaad balan wicitaan oo hordhac ah qabsato, fadlan qoraal kusoo dir .

 

Español
Llame a nuestra línea directa (855) PAINT09 para obtener servicios gratuitos de asistencia con el idioma en español. Cuando el operador conteste, indique el idioma que necesita y traeremos un intérprete para ayudarle. Habrá una breve demora mientras nos conectamos con el intérprete, gracias por su paciencia. Si prefiere programar una llamada con anticipación, escriba a .

 

Tagalog
Tumawag sa aming hotline na (855) PAINT09 para sa mga libreng serbisyo ng tulong sa wika sa Tagalog. Kapag sumagot ang operator, tukuyin ang wikang kailangan mo at magpapatawag kami ng tagapagsalin na tutulong sa iyo. Magkakaroon ng maikling pagkaantala habang kumokonekta sa tagapagsalin, salamat sa iyong paghihintay. Kung gusto mong mag-iskedyul ng tawag nang mas maaga, sumulat sa .

 

ภาษาไทย
กรุณาติดต่อสายด่วนของเราที่หมายเลข (855) PAINT09 เพื่อใช้บริการความช่วยเหลือภาษาไทยได้ฟรี เมื่อพนักงานรับสาย กรุณาระบุภาษาที่คุณต้องการใช้ และเราจะนำล่ามมาให้ความช่วยเหลือคุณ กรุณารอสายสักครู่เพื่อให้เราติดต่อกับล่าม ขอขอบคุณที่กรุณาถือสายรอ หากคุณต้องการนัดล่วงหน้าเพื่อคุยทางโทรศัพท์ กรุณาเขียนถึง

 

TÜRKÇE
TÜRKÇE dilinde ücretsiz dil desteği hizmetlerinden faydalanmak için lütfen (855) PAINT09 yardım hattımızı arayın. Operatör yanıt verdiğinde istediğiniz dili belirtin. Böylelikle size yardımcı olacak bir tercüman sağlayacağız. Tercüman bağlanırken bir gecikme olacak, bu nedenle beklediğiniz için teşekkür ederiz. Önceden bir arama ayarlamak isterseniz lütfen adresine e-posta gönderin.

 

Українська
Телефонуйте на нашу гарячу лінію (855) PAINT09, щоб отримати безкоштовну послугу перекладу на українську мову. Коли оператор відповість, вкажіть потрібну вам мову, і ми долучимо до розмови перекладача. Під’єднання перекладача займе трохи часу, тому дякуємо Вам за терпіння. Якщо ви бажаєте запланувати час телефонного дзвінка заздалегідь, напишіть нам на адресу: /

 

Tiếng Việt
Vui lòng gọi đường dây khẩn của chúng tôi (855) PAINT09 để được trợ giúp ngôn ngữ miễn phí bằng tiếng Việt. Khi nhân viên tổng đài trả lời cuộc gọi, vui lòng cho biết ngôn ngữ mà quý vị cần trợ giúp và chúng tôi sẽ tìm một thông dịch vụ giúp đỡ quý vị. Quý vị sẽ cần phải chờ trên đường dây trong chốc lát để kết nối với thông dịch viên, cám ơn sự kiên nhẫn của quý vị. Nếu quý vị muốn xếp lịch hẹn trước cho cuộc gọi, vui lòng gửi thư cho .

אידיש
ביטע רופט אונזער האַטליין (855) PAINT09 פאר אומזיסטע שפראך הילף סערוויסעס אין אידיש. ווען דער אפּערעיטאר ענטפערט, זאלט איר אנדייטן וועלכע שפראך איר דארפט, און מיר וועלן ארויפברענגן א דאלמעטשער אייך צו העלפן. עס וועט נעמען א קורצע צייט ביז איר וועט פארבינדן ווערן מיט דעם דאלמעטשער, און מיר דאנקן אייך פאר אייער געדולד. אויב איר ווילט ענדערש באשטימען פון פאראויס א טעלעפאן רוף, שרייבט ביטע אן אימעיל צו ”>.